Privacyverklaring & cookiebeleid

Privacyverklaring & cookiebeleid

Dit is de privacy verklaring van Zensitive gevestigd aan de Lambertusstraat 55b, 3061WE in Rotterdam, KvK nummer 24420463, btw nummer NL192530719B01.


Zensitive doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik Patricia Timmerman, als uw behandelend massagetherapeut en eigenaresse van Zensitive, gegevens over u en uw gezondheid in een dossier bewaar. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


Persoonsgegevens die wij verwerken

Cliëntadministratie:

 • Cliëntgegevens
 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Burgerservicenummer
 • Verzekeringsgegevens
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Gezinssamenstelling
 • Afspraken
 • Gezondheidsgegevens
 • Behandelverslagen
 • Casussen (behandelplannen)
 • Vragenlijsten
 • Foto’s

Financiële administratie:

 • Facturatie
 • Debiteuren
 • Crediteuren

Online communicatie:

 • Persoonsgegevens via e-mails, whatsapp-berichten, sms-berichten, contactformulier op de website, facebook, LinkedIn en Instagram.

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Zensitive van u verwerkt worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • maken van een afspraak
 • een goede natuurgeneeskundige behandeling kunnen geven
 • het verbeteren van de behandelingen
 • vragen om toestemming voor behandeling en privacy voorkeuren
 • gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid (na toestemming van u als cliënt)
 • Informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of huisarts

(na       toestemming van u als cliënt)

 • facturatie
 • op de hoogte stellen van afspraken
 • op de hoogte stellen van nieuws over Zensitive
 • beantwoorden van vragen


 Cliëntadministratie

Maakt u een eerste afspraak bij Zensitive dan worden uw persoonsgegevens vastgelegd. Afhankelijk van de manier waarop de afspraak tot stand komt (telefonisch, per email, contactformulier website, boeking in online agenda op website of via whatsapp of sms bericht) worden deze gegevens overgezet in het cliëntsysteem van Zensitive. Tijdens de intake en / of eerste afspraak worden aanvullende persoonsgegevens en gezondheidsgegevens aan u gevraagd en ingevoerd in hetzelfde systeem. Ook uw privacy voorkeuren worden genoteerd en er wordt nadrukkelijk toestemming gevraagd voor het verwerken van uw gegevens. Een belangrijke partner hierbij is Zorglink.nl. Deze organisatie zorgt ervoor dat uw  gegevens op een veilige manier worden bewaard en dat jouw privacy wordt gewaarborgd. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over bewaartermijnen, veiligheid en privacy. De gegevens uit het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


Financiële administratie

Voor de facturatie en financiële administratie wordt samengewerkt met partners Zorglink.nl, Driebergen Accountants en Treatwell.nl. Uw persoonsgegevens worden alleen met deze partners gedeeld voor het afhandelen van de administratie (facturatie en betalingen) en met deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over o.a. beveiliging, gebruik en bewaartermijnen van uw gegevens. 


Cookies, of vergelijkbare technieken

Het kan zijn dat uw computer, tablet of smartphone een cookie bewaart op uw eigen pc bij het bezoeken van de websites www.massagezensitive.nl

en www.natuurgeneeskundezensitive.nl voor het makkelijk opnieuw laden/terugvinden van de site. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zensitive zal geen gebruik maken van cookies op de website om uw gebruikerservaring na te gaan of uw gebruik te volgen en deze worden zeker niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De gegevens van het contactformulier op de website worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden en om u te bereiken. Deze gegevens zullen nooit worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht.


Online communicatie en beveiliging

Indien u de pagina op facebook, Instagram, LinkedIn en twitter van Zensitive bezoekt gelden de privacy statements van deze bedrijven.  Zensitive zal uw gegevens alleen gebruiken om nieuwsberichten te verzenden als u de pagina volgt of een reactie plaatst. Zensitive heeft een verwerkersovereenkomst met One.com. Deze organisatie verzorgt de webhosting en het emailverkeer van Zensitive.  De aan Zensitive toevertrouwde gegevens via online communicatie (email, whatsapp, sms, telefoon) worden beveiligd met behulp van technische en administratieve maatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van firewalls, versleuteling van gegevens, wachtwoorden en toegangscontroles.


Toestemming behandeling en verwerking persoonsgegevens

Bij de intake wordt u gevraagd om vrijwillig persoonsgegevens en gezondheidsgegevens te geven. Deze gegevens zijn belangrijk om u goed te kunnen behandelen.  Er wordt hier ook gevraagd om toestemming voor de behandeling en het verwerken van uw gegevens. Deze toestemming wordt in het dossier vastgelegd. Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door Zensitive opgeslagen gegevens uit het cliëntdossier in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit het systeem. Stuur hiervoor een email naar info@natuurgeneeskundezensitive.nl


Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van Zensitive (www.natuurgeneeskundezensitive.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren u regelmatig deze privacyverklaring door te nemen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.